Цели

Основните цели на проекта LIFE GySTRA са:

Z

Прилагане на нова политика за устойчива мобилност, основана на емпирична информация, обвързана с емисиите от трафика, със следните цели:

  1. Контрол и количествено определяне на реалните емисии, отделяни от трафика.
  2. Създаване на интегрирана система за управление на емисиите , за осъществяването на две цели:
      • Публичен модел: насочен към публичните единици, имащи законодателна власт да осъществят намаляване с до 20% на емисиите от трафика, чрез: – идентификация на големите замърсители – уведомяване собствениците и осъществяване на система за бонуси и/или глоби с цел поощряване ремонтирането на превозни средства.
      • Моделиране на автопарк: насочен към частни или контролирани флоти (например автобуси или автопарк за камиони), за да се намалят до 20% от емисиите на превозни средства и 3-5% от разхода на гориво.
Z

Разработване на нов инструмент, базиран на технологията за дистанционно наблюдение, RSD +. Той ще измерва реалните вредни емисии на фиксирани места в съответствие със стандартите на ЕС, по неизвазивен начин, с висока точност и в широк мащаб. В допълнение към измерването на NO, HC, CO и PM, инструментът ще измерва и NO2.

Z

Демонстрация, показваща че прилагането на системата за управление на емисиите има голям потенциал, тъй като може да бъде приложена от администрации от всяка страна.

Z

а да се възпроизведе модела в други държави-членки на ЕС, ще бъдат публикувани и популяризирани резултатите от проекта, насочвайки тези усилия към различни заинтересовани групи: научни среди, публични администрации, частни компании, потребители и автомобилни асоциации и др.

По време на изпълнението на проекта ще бъдат ангажирани конкретни заинтересовани страни от целевите сектори (трафик и транспортни институции и екологично специализирани органи), за да се осигури изпълнението на гореспоменатите цели

Екипът на LIFE GySTRA

Share This