Очаквани резултати

LIFE GySTRA ще цели да постигане следните резултати:

Политика за устойчива мобилност основана на законова рамка с цел идентификация на високозамърсяващите превозни средства и намаляване на емисиите от трафика.

Разработване на нов прототип RSD +, който отговаря на стандартите на ЕС; малък и гъвкав, който може да бъде инсталиран на фиксирани локации, като за всички емисии има неточност по-малка от 15%: NO, CO, HC и PM и NO2.

Възпроизводим модел с два различни подхода: публичен модел, основаващ се на политика, разгърнат чрез законодателна рамка за контрол на емисиите от градския трафик, и моделиране на частния автопарк за контрол и регулиране на емисиите от превозните средства.

Популяризиране на резултатите до повече от 50 000 души от всички сектори. Крайнията цел е приемане на тази политика на международнно ниво. Всички граждани ще бъдат наясно с предложената политиката и нейните резултати, а около 30% от притежателите на автомобили в Мадрид ще научат повече за емисиите на своя автомобил чрез RSD +.

Resultados LIFE GYSTRA
Share This