DGT

Logo DGT

Генерална дирекция „Трафик“ (DGT) е автономен орган в Министерството на вътрешните работи в Испания, чиято цел е да разрботи мерки за следното:

  • подобряване на поведението на участниците в пътното движение
  •  обучение за подобряване на сигурността по пътищата обучението на пътниците, както и да се подобри безопасността по пътищата
  • административни услуги, свързани с тези въпроси

DGT е автономна институция, разполагаща със собствени активи, бюджет и пълна правоспособност и да действа в своята сфера на компетентност.
DGT има следните отговорности:

  1. Да определя основните технически стандарти в областта на трафика и пътната безопасност, да извършва проучвания и да изработва предварителни законови текстове относно трафика и пътната безопасност, без те да засягат компетенциите на Министерството на развитието.
  2. Да регламентира, планира, наблюдава и контролира, трафика по междуградските пътища и в части по градските пътни артерии. В допълнение отговорноситите включват внедряване, обслужването и контрол на експлоатацията на интелигентни транспортни системи и оборудване, както и подобряването на пътната безопасност с цел намаляване на пътнотранспортните произшествия, без да се засягат компетенциите на Министерството на развитието.
  3. Осигуряване на актуална информация за пътните условия и трафика.
  4. Взимане на решения за инсталация на видео камер и други устройства за контрол, регулация, наблюдение и дисциплиниране на движението по пътищата , в контекта на централната държавна администрация.
  5. Създаване на необходимите регистри и бази данни за осъществяването на правомощията, предоставени на DGT, която също така има задача да предоставя техническа помощ на своите отделни звена, както и да насърчава, координира и прилага услуги за електронно управление.

 

Share This